Διαδικασία Υποβολής & Διαχείρισης Παραπόνων / Αιτιάσεων

Η εξυπηρέτηση των πελατών - ασφαλισμένων μας καθώς και η ικανοποίηση των προσδοκιών τους είναι στρατηγικής σημασίας για την Διοίκηση και τους ανθρώπους που εργάζονται στην NP INSURANCE .

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των λοιπών συναλλασσόμενων με την Εταιρεία μας, σας προτρέπουμε στην περίπτωση κάποιου παραπόνου / αιτίασης,  να μας το επισημάνετε  συμπληρώνοντας & υποβάλλοντας την κάτωθι φόρμα.

Η Εταιρεία αφού το εξετάσει θα σας απαντήσει εντός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή του,  στα στοιχεία που μας έχετε υποδείξει.  Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου, η Εταιρεία θα σας εξηγήσει γραπτώς τον λόγο καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του παραπόνου / αιτίασης. Στην περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να κοινοποιήσετε το παράπονό / αιτίασή σας στις παρακάτω αρμόδιες Αρχές.

Επισημαίνεται, ότι η  ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης του παραπόνου / αιτίασής σας, δεν διακόπτει την παραγραφή της εννόμου αξιώσεώς σας.

Αρμόδιες Αρχές

·        Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
Τηλ. 1520, fax. 210 3843549,email 1520@efpolis.gr

·         Συνήγορος του καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Τηλ. 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, Fax.: 210 6460414
email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

·         Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
τηλ. 210 3205529
email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr
insurancecomplaints@bankofgreece.gr

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής παραπόνων / αιτιάσεων

1.     Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 81-83 151 24 Μαρούσι, υπόψιν Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων

2.     Ηλεκτρονικά στο e-mail complaints@np-insurance.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση καλέστε στο 210 – 4173300, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Στέφανος Κωνσταντέλος

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που έχω χορηγήσει στην «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», στο πλαίσιο της παρούσας επικοινωνίας, είναι ακριβή. Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα ρητά από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» της «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», ότι η εταιρία θα διατηρεί σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, που θα έλθουν σε γνώση της, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο, προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, με σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο χορηγούνται. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εκ μέρους της Εταιρίας, θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της ή διαχείρισης ζημιών, προς τούτο δε, παρέχω, ρητά και ελευθέρως, τη συγκατάθεσή μου, η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων μου από αποδέκτες αυτών, ήτοι από τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει επιταγών νόμων ή αποφάσεων δικαστηρίων, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, την Υ.Σ.Α.Ε., το Κέντρο Πληροφοριών, τα ασφαλιστικά ταμεία, δικηγόρους, ιατρούς, πραγματογνώμονες, δικαστικούς επιμελητές και λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα από ασφαλιστικές συμβάσεις, αλλά και από συνδεδεμένες με την Εταιρία επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζω εάν τα προσωπικά μου δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που με αφορούν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων μου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png tif pdf doc docx xls xlsx.