Ζημιές Κλάδου Αυτοκινήτων

 
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε την Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλέφωνο 210 4173157.
Σε περίπτωση που δεν καλέσατε επιτόπου την Φροντίδα Ατυχήματος, φροντίστε να δηλώσετε άμεσα το ατύχημα
στην Εταιρία, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τα κάτωθι έντυπα:
 

«Αίτηση Αποζημίωσης», κάντε κλικ εδώ (pdf)

«Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος», κάντε κλικ εδώ (pdf)

Τρόποι Αποστολής:

  •          Με fax στο τηλέφωνο 210 4173336
  •          Με e-mail: claims@np-insurance.gr
  •         Ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 81-83 Τ.Κ 151 24 Μαρούσι
  •         Ή απευθυνθείτε στα κάτωθι Καταστήματα της Εταιρίας

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρακάτω φόρμα για δήλωση ατυχήματος ή για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τις Ζημιές Κλάδου Αυτοκινήτων.

 

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που έχω χορηγήσει στην «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», στο πλαίσιο της παρούσας επικοινωνίας, είναι ακριβή. Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα ρητά από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» της «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», ότι η εταιρία θα διατηρεί σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, που θα έλθουν σε γνώση της, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο, προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, με σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο χορηγούνται. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εκ μέρους της Εταιρίας, θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της ή διαχείρισης ζημιών, προς τούτο δε, παρέχω, ρητά και ελευθέρως, τη συγκατάθεσή μου, η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων μου από αποδέκτες αυτών, ήτοι από τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει επιταγών νόμων ή αποφάσεων δικαστηρίων, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, την Υ.Σ.Α.Ε., το Κέντρο Πληροφοριών, τα ασφαλιστικά ταμεία, δικηγόρους, ιατρούς, πραγματογνώμονες, δικαστικούς επιμελητές και λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα από ασφαλιστικές συμβάσεις, αλλά και από συνδεδεμένες με την Εταιρία επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζω εάν τα προσωπικά μου δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που με αφορούν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων μου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής.

Φόρμα επικοινωνίας
Files must be less than 4 MB.
Allowed file types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.